Reševanje sporov

Notranji postopek reševanja pritožb

Prizadevamo si za čim večje zadovoljstvo zavarovalcev in vas obveščamo, da imamo v skladu s 579. členom ZZavar-1 urejen interni postopek za reševanje pritožb s Pravilnikom, o notranjem postopku reševanja pritožb. Pritožbo se lahko vloži osebno na sedežu družbe (Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana), ustno na zapisnik, po pošti, na e-naslov: info@krikaksum.si ali preko spletne strani https://krikaksum.si/o-druzbi/resevanje-sporov/. Če je pritožba nerazumljiva ali ne vsebuje zadostnih sestavin, da bi se lahko obravnavala, vas bomo pozvali, da pritožbo popravite ali dopolnite, v roku 15 dni, tako da bo primerna za obravnavo. Če pritožba ne bo ustrezno dopolnjena v 15 dneh, se pritožba šteje za umaknjeno, na kar vas bomo v pozivu za morebitno dopolnitev opozorili. Za reševanje vaših pritožb je zadolžena oseba, ki jo kot odgovorno osebo za reševanje pritožb imenuje direktor KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba d.o.o. Odgovorna oseba za reševanje pritožb je lahko tudi direktor sam. Direktor lahko v primeru zahtevnejših postopkov imenuje tričlansko pritožbeno komisijo.

Izvensodno reševanje sporov

Če se z odločitvijo sprejeto v internem postopku za reševanje pritožb ne strinjate ali če v 30 dneh ne pride do odločitve, lahko potrošniki svojo pritožbo posredujete v nadaljnje reševanje tudi pri Centru za izvensodno reševanje sporov med ponudniki storitev zavarovalnega posredovanja in potrošniki pri kateremkoli izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov, saj priznavamo pristojnost vseh navedenih izvajalcev na spodnji povezavi.

Seznam izvajalcev

Prijava se pošlje izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov na njegov naslov.

Združenje zavarovalnih posrednikov

Seznanjamo vas tudi, da smo člani Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije (ZZPS). Člani ZZPS delujejo v skladu s Kodeksom dobrih poslovnih običajev (https://zzps.gzs.si/vsebina/Kodeks-ZZPS). Kodeks je namenjen spoštovanju načel lojalne konkurence, poklicne etike in morale. Opredeljuje dobre poslovne običaje in nedopustna ravnanja pri opravljanju poslov zavarovalnega posredovanja.

Člane ZZPS kodeks še dodatno zavezuje k izpolnjevanju določil zakonov in predpisov, ki jasno opredeljujejo odgovornost zavarovalnih posrednikov, da delujejo v korist zavarovalcev. Z določanjem strokovnih kriterijev poslovanja kodeks pospešuje razvoj zavarovalno posredniške dejavnosti v Sloveniji in zvišuje kakovost storitev (vir: Združenje zavarovalnih posrednikov).

O kršitvah Kodeksa dobrih poslovnih običajev presoja Razsodišče pri ZZPS. Delo razsodišča ureja Pravilnik o organizaciji in postopku pred razsodiščem pri ZZPS.

Postopek pred razsodiščem se začne na podlagi prijave, ki jo lahko poda vsakdo. Prijava mora vsebovati:

  • podatke o članu ZZPS, ki je obtožen kršitve,
  • opis kršitve in
  • dokaze za zatrjevano kršitev, ki se obvezno priložijo prijavi.

Prijavo pošljite na naslov:
GZS-PTZ
Razsodišče pri Združenju zavarovalnih posrednikov Slovenije
Dimičeva 13
1000 Ljubljana (vir: Združenje zavarovalnih posrednikov)