Razkritja zavarovalnega posrednika

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti

KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja št. 40110-1271/12-4 z dne 20.7.2012.

Register zavarovalno posredniških družb vodi AZN in ga je mogoče dobiti na spletni strani AZN.

Informacije zavarovalnega posrednika

KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba d.o.o. in nihče od zavarovalnih posrednikov, ki so pri njej zaposleni oziroma opravljajo posle na drugi pravni podlagi, nima neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu katere od zavarovalnice.

Nobena zavarovalnica oziroma od nje odvisna družba nima neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu KRIK AKSUM Zavarovalno posredniške družbe d.o.o.

Omejitev obveznosti zavarovalnega posrednika

KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba  d.o.o. je dolžna na podlagi druge točke drugega odstavka 551. člena Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1) za zavarovalca posredovati pri sklenitvi zavarovanja, ki glede na okoliščine posameznega primera zavarovalcu zagotavlja največje varstvo, pri čemer se ta obveznost lahko omeji zgolj na določene zavarovalne proizvode, če o tem zavarovalni posrednik zavarovalca izrecno obvesti. Takšna omejitev lahko izhaja iz izrecnega naročila zavarovalca ali narave samega zavarovanja.

Nasprotje interesov

Na podlagi 553. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1) sporočamo, da KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba d.o.o. nima nobenih pravnih ali ekonomskih povezav s katerokoli od zavarovalnic, ki bi lahko vplivale na nepristranost zavarovalnega posrednika pri izpolnjevanju obveznosti do zavarovalca.