Razkritja zavarovalnega posrednika

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti

KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja št. 30220-1640/01-22 z dne 21.12.2001.

Register zavarovalno posredniških družb vodi Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) in je dostopen na spletni strani AZN.

Informacije zavarovalnega posrednika

KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba d.o.o. in nihče od zavarovalnih posrednikov, ki so pri njej zaposleni oziroma opravljajo posle zavarovalnega posredovanja na drugi pravni podlagi, nima neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu katere od zavarovalnice.

Nobena zavarovalnica oziroma od nje odvisna družba nima neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu KRIK AKSUM Zavarovalno posredniške družbe d.o.o.

KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba d.o.o. vodi register svojih zavarovalnih posrednikov v skladu z 562. členom ZZavar-1, ki je dostopen na spletni strani. Zavarovalni posredniki, ki v KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba d.o.o. opravljajo posle zavarovalnega posredovanja, imajo sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti za celotno ozemlje EU skladno z 4. odstavkom 551. člena ZZavar-1.

V KRIK AKSUM Zavarovalno posredniški družbi d.o.o. ne opravljamo posle zavarovalnega posredovanja kot odvisni zavarovalni posrednik, temveč kot neodvisni ter ščitimo interese zavarovalca skladno z zakonskimi obveznostmi iz 551. člena ZZavar-1. Za zavarovalce pridobimo ponudbe oziroma sodelujemo pri sklepanju zavarovanj z vsemi zavarovalnimi subjekti, ki so registrirani pri AZN.

Smo člani Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije in delujemo v skladu s Kodeksom dobrih poslovnih običajev, ki nas še dodatno zavezuje k izpolnjevanju določil zakona in ostalih predpisov ter delovanju v korist zavarovalcev.

Omejitev obveznosti zavarovalnega posrednika

KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba  d.o.o. je dolžna na podlagi druge točke drugega odstavka 551. člena Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1) za zavarovalca posredovati pri sklenitvi zavarovanja, ki glede na okoliščine posameznega primera zavarovalcu zagotavlja največje varstvo, pri čemer se ta obveznost lahko omeji zgolj na določene zavarovalne proizvode, če o tem zavarovalni posrednik zavarovalca izrecno obvesti. Takšna omejitev lahko izhaja iz izrecnega naročila zavarovalca ali narave samega zavarovanja.

Nasprotje interesov

Na podlagi 553. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1) sporočamo, da KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba d.o.o. nima nobenih pravnih ali ekonomskih povezav s katerokoli od zavarovalnic, ki bi lahko vplivale na nepristranskost zavarovalnega posrednika pri izpolnjevanju obveznosti do zavarovalca.

Plačilo za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja

Skladno z 554. členom ZZavar-1 zavarovalni posrednik nima pravice od zavarovalca zahtevati plačila provizije oziroma kakršnegakoli drugega plačila, če ni s posredniško pogodbo, sklenjeno z zavarovalcem, izrecno pisno drugače dogovorjeno. Če je s posredniško pogodbo iz prejšnjega stavka izrecno pisno dogovorjeno, da ima zavarovalni posrednik pravico do provizije, pridobi pravico do provizije, ko začne veljati zavarovalna pogodba, pri sklenitvi katere je posredoval.